Prostredníctvom našich bezpilotných prostriedkov vieme poskytnúť naše výstupy pre účely akými sú:

• hodnotenie stavu vegetácie
• zisťovanie stavu hydrologickej situácie
• posudzovanie záplavových zón a oblastí
• sledovanie vývoja povodňovej situácie
• vyhodnocovanie dopadu ekologických katastrôf
• analýza enviromentálnych rizík
• enviromentálny manažment
• plánovanie oblastí výstavby
• monitorovanie chránených krajinných oblastí /s príslušným povolením/

Categories: Letecké práce